راهنمای تنظیمات کنترلر دما سری TK آتونیکس (نسل جدید کنترلر دمای سری TZN آتونیکس)

این کنترلر از ۵ گروه پارامتر تشکیل شده است:

 • پارامتر گروه ۱: پارامترهای مربوط به آلارم ها و خروجی
 • پارامتر گروه ۲: پارامترهای مربوط به PID
 • پارامتر گروه ۳: پارامترهای مربوط به ورودی ها
 • پارامتر گروه ۴: پارامترهای مربوط به عملکرد آلارم ها و شبکه مدباس RTU
 • پارامتر گروه ۵: پارامترهای پایه

برای ورود به پارامترها و تنظیمات، کلید MODE را به مدت زمان ۲ ثانیه نگهدارید.

تنظیم نوع سنسور:

کلید MODE را به مدت ۲ ثانیه نگهدارید، از طریق کلیدهای فلش بالا و پایین وارد پارامترهای گروه ۳ بشوید.

پارامتر In-t برای تنظیم نوع سنسور می باشد.

 • گزینه H: برای تنظیم بر روی ترموکوپل K این گزینه را انتخاب نمایید.
 • گزینه H: برای تنظیم بر روی PT-100 این گزینه را انتخاب نمایید.

تعیین نوع پروسه گرمایش یا سرمایش یا گرمایش/سرمایش

وارد پارامترهای گروه ۳ بشوید. پارامتر O-FT برای تنظیم کنترلر بر روی گرمایش یا سرمایش یا گرمایش/سرمایش میباشد.

 • گزینه H-C: برای تنظیم خروجی شماره ۱ به صورت گرمایش و خروجی شماره ۲ به صورت سرمایش این گزینه را انتخاب نمایید.
 • گزینه HEAT: برای تنظیم خروجی شماره ۱ و ۲ به صورت گرمایش این گزینه را انتخاب نمایید.
 • گزینه COOL: برای تنظیم خروجی شماره ۱ و ۲ به صورت سرمایش این گزینه را انتخاب نمایید.

تنظیم نوع کنترل PID یا ON/OFF

 • گزینه P: برای تنظیم خروجی شماره ۱ و ۲ به صورت PID این گزینه را انتخاب نمایید.
 • گزینه ON: برای تنظیم خروجی شماره ۱ به صورت PID و خروجی شماره ۲ به صورت ON/OFF این گزینه را انتخاب نمایید.
 • گزینه P: برای تنظیم خروجی شماره ۱ به صورت ON/OFF و خروجی شماره ۲ به صورت PID این گزینه را انتخاب نمایید.
 • گزینه ON: برای تنظیم خروجی شماره ۱ و ۲ به صورت ON/OFF این گزینه را انتخاب نمایید.

تنظیم نوع خروجی شماره ۱ (OUT1)

توسط این پارامتر میتوانید تنظیم کنید خروجی شماره ۱ بر روی جریان ۴ الی ۲۰ میلی آمپر و یا SSR تنظیم شود.

 • پارامتر CURR: برای تنظیم نوع خروجی به صورت جریان ۴ الی ۲۰ میلی آمپر این گزینه را انتخاب نمایید.
 • پارامتر SSR: برای تنظیم نوع خروجی به صورت SSR این گزینه را انتخاب نمایید.

تنظیم نوع خروجی شماره ۲ (OUT2)

توسط این پارامتر میتوانید تنظیم کنید خروجی شماره ۲ بر روی جریان ۴ الی ۲۰ میلی آمپر و یا SSR تنظیم شود.

 • پارامتر CURR: برای تنظیم نوع خروجی به صورت جریان ۴ الی ۲۰ میلی آمپر این گزینه را انتخاب نمایید.
 • پارامتر SSR: برای تنظیم نوع خروجی به صورت SSR این گزینه را انتخاب نمایید.

تنظیم خروجی آلارم ۱ (AL1)

وارد پارامترهای گروه ۱ بشوید. توسط پارامتر AL1.H میتوانید مقدار SP مربوط به عملکرد آلارم شماره ۱ را تنظیم نمایید. توجه داشته باشید که در این پارامتر باید مقدار اختلاف دما بین مقدار SP و PV که به عنوان آلارم قرار است اتفاق بیافتد وارد شود.

تنظیم خروجی آلارم ۲ (AL2)

وارد پارامترهای گروه ۱ بشوید. توسط پارامتر AL2.H میتوانید مقدار SP مربوط به عملکرد آلارم شماره ۲ را تنظیم نمایید. توجه داشته باشید که در این پارامتر باید مقدار اختلاف دما بین مقدار SP و PV که به عنوان آلارم قرار است اتفاق بیافتد وارد شود.

روش قفل گذاری بر روی مقدار SV

وارد پارامترهای گروه ۵ بشوید. برای قفل گذاری بر روی مقدار SV پارامتر LC.SV را بر روی ON قرار دهید.

روش قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۱

وارد پارامترهای گروه ۵ بشوید. برای قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۱ پارامتر LC.P1 را بر روی ON قرار دهید.

روش قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۲

وارد پارامترهای گروه ۵ بشوید. برای قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۲ پارامتر LC.P2 را بر روی ON قرار دهید.

روش قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۳

وارد پارامترهای گروه ۵ بشوید. برای قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۳ پارامتر LC.P3 را بر روی ON قرار دهید.

روش قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۴

وارد پارامترهای گروه ۵ بشوید. برای قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۴ پارامتر LC.P4 را بر روی ON قرار دهید.

روش قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۵

وارد پارامترهای گروه ۵ بشوید. برای قفل گذاری بر روی پارامترهای گروه ۴ پارامتر LC.P5 را بر روی ON قرار دهید.